DAGORDNING

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
§ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
§ 4. Fastställande av dagordningen
§ 5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
§ 6. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt två rösträknare   
§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning avseende år 2008
§ 8. Revisorernas berättelse avseende år 2008
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende år 2008
§ 10. Fastställande av medlemsavgifter
§ 11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
§ 12. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet Justering av stadgar § 21 och § 27
§ 13. Motioner och förslag som i laga tid kommit till styrelsen.
§ 14. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan
§ 15. Val av: a)     >b)      2 styrelseledamöter för en period av (2) år samt 1 suppleant för en period av (1) år.
>c)      2 revisorer jämte suppleant för en period av (1) år.
>d)     3 valberedare för en period av (1) år.
>e)      Inval av nya klubbar samt inval med provisoriskt medlemskap.
§ 14. Övriga frågor  
  • Lag- och junior RM 2009
  • TK-seminarium hösten 2009
§ 15. Nästa årsmöte
§ 16. Mötets avslutande
VÄLKOMNA
Virpi Alajarva
Ordförande 2008