Damer Kata B

1 Alicia Edin – KS Umeå Kyokushinkai
2 Maria Andersson – Göteborgs Karate Kai
3 Hanna Lundmark – Skellefteå Kyokushin

Damer Kata A

1 Alicia Edin – KS Umeå Kyokushinkai
2 Nina Engqvist – Banzai Karate Kai

Herrar Kata B

1 Adam Rogård – Uppsala Kyokushin

Herrar Kata A

1 Mikael Nordström – Skellefteå Kyokushin Karate
2 Johan Edin – KS Umeå Kyokushinkai